Rreth Nesh

ALFAS Kontabilitet & Auditim ShPK është një kompani e shkencës që regjistron, klasifikon, përmbledh dhe analizon transaksionet financiare dhe ngjarjet e të gjitha organizatave të përfshira në veprimtari ekonomike, interpreton dhe analizon rezultatet.

Shërbimi ynë kontabilitetit përbëhet nga një sistem informacionesh që ofron informacion që do të shpjegojë formimin e pasurive dhe burimeve të ndërmarrjeve, mënyrën e përdorimit të tyre, ndryshimet në këto pasuri dhe burime si rezultat i operacioneve të kryera nga ndërmarrjet dhe situatën financiare të ndërmarrjeve dhe ia transmeton këtë informacion personave dhe institucioneve përkatëse. Kontabiliteti zbatohet jo vetëm për bizneset e krijuara për përfitim, por edhe për të gjitha organizatat jofitimprurëse që shërbejnë për të mirën e shoqërisë. Prandaj, kur quhen biznese, ato përfshijnë të gjitha organizatat. Por në përgjithësi, sistemi i kontabilitetit është edhe më i rëndësishëm për bizneset e orientuara drejt fitimit.
Shërbimet e kompanisë ALFAS Kontabilitet & Auditim ShPK janë si më poshtë :

Auditimi i Pasqyrave Financiare
Është procesi sistematizuar I mbledhjes dhe krijimit të argumenteve mbi veprimtarin ekonomike dhe rezultates me qëllim që të konstatohet baraspesha në mes të raporteve të afarizmit dhe kritereve më pare të parashtruara dhe kjo tu dërgohet shfrytëzuesve të interesuar. Poashtu procedure e të vërtetuarit dhe vlerësimit të raportove financiare dhe konsolidimit të raporteve financiare të obliguesve të auditimit të argumenteve dhe metodave të cilat zbatohen me rastin e përpilimit të raporteve financiare, në bazë të të cilave jepet mendimi professional dhe I pavarur mbi gjendjen reale dhe objektive financiare, rezultateve financiare dhe rrjedhës së parasë.

Taksat Tatimore
ALFAS jep një qasje holistike dhe të koordinuar për çështjet komplekse të taksave. Specialistët e çështjeve të industrisë dhe industrisë do t’ju ndihmojnë në sfidat tuaja globale të taksave dhe do t’ju ndihmojnë të transformoni departamentin tuaj të taksave dhe të krijoni ndikim më të madh për organizatën tuaj.

Taksat ndërkombëtare
Taksa ndërkombëtare është komplekse dhe kërkuese se kurrë më parë. Ekipi ynë i Taksave Shumëkombëshe në ALFAS përpiqet të ofrojë qasje të integruara të taksave që përputhen me objektivat e përgjithshme të biznesit të një klienti.

Shërbimet Globale të Punëdhënësit
Vendi i punës vazhdon të ndryshojë dhe ne e gjejmë veten në një territor të paeksploruar, organizatat duhet të marrin një vështrim të ri në programet e tyre të lëvizjes globale, talentin dhe shpërblimet. ALFAS mund t’ju ndihmojë të shihni se çfarë është e mundur dhe të lundroni në sfidat e biznesit dhe pajtueshmërisë në këtë botë të përhershme.

Auditimi i inovacionit
Dixhital, dinamik dhe në “cloud” teknologji. Qasja e fokusuar e ALFAS sjell teknologji të klasit botëror të auditimit, një metodologji fleksibël dhe mendje të ndritshme për të ofruar një auditim dixhital me cilësi të lartë duke ulur barrën për ekipin tuaj dhe duke zbuluar njohuritë.

Standardet e kontabilitetit
Ndryshimet në standardet e kontabilitetit financiar dhe kërkesat e reja rregullatore mund të kenë një ndikim të madh në bizneset. Vazhdoni me zhvillimet e fundit në njohjen e të ardhurave, kontabilitetin e qirasë, kontabilitetin mbrojtës, humbjet aktuale të pritshme të kredisë (CECL), dhe më shumë.

Ngjarjet dhe transakcionet e kontabilitetit
Ekploroni kërkimet, trended dhe udhëzimet më të fundit rreth ngjarjeve të kontabilitetit dhe transakcioneve të biznesit. Merrni njohuri për cështjet që lindin nga ngjarjet apo transakcionet kryesore të kontabilitetit të tilla si një ofertë fillestare publike, bashkimi, blerja, zhvendosja, ndërmarrja e përbashkët dhe më shumë.

0
Years in Business
0
+
Clients and Partners
$
0
Billion invested

OUR VISION

Major Views

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Asperiores nobis dolorum sint! Dolorem aperiam voluptatum doloribus nulla quo libero? At, asperiores, fuga! Minus quo ad nam cupiditate quis natus, ut tempore, culpa sunt?

OUR MISSION

Our Aims

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Asperiores nobis dolorum sint! Dolorem aperiam voluptatum doloribus nulla quo libero? At, asperiores, fuga! Minus quo ad nam cupiditate quis natus, ut tempore, culpa sunt?

OUR HISTORY

Our Way of Success

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Praesentium iste necessitatibus velit eum quis, dignissimos modi atque libero magni, explicabo nihil illo soluta accusantium suscipit, nobis maiores deleniti mollitia, quod id nam assumenda ducimus.

2001
Company formed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corporis, rem labore facere. Veritatis enim laborum facilis minima, illo ratione?

2005
Suspendisse tincidunt nibh.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ad cum eos quas, explicabo, possimus harum optio consequuntur quod veniam.

2017
Awards and 300 empolyees

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vero, molestias numquam culpa, eligendi debitis dicta, hic delectus obcaecati accusantium quaerat magni explicabo et dolorem mollitia cumque sint deserunt. Labore vel magnam quasi.