Shërbimet

Auditim

Nënshkrimi i pasqyrave financiare
SI KLASIFIKOHEN NDËRMARRJET SIPAS LIGJIT TË RI PËR KONTABILITET, RAPORTIM FINANCIAR DHE AUDITIM?…

Shërbime Ligjore

Juridika Ne ofrojmë shërbime juridike për ndërmarrjet tregtare vendase dhe ndërkombëtare nga një gamë e gjerë e industrive…

Mbajtja e librave

Të gjitha veprimtaritë ekonomike janë të obliguara të mbajnë librat dhe regjistrimet konform legjislacionit tatimor…

Nënshkrimi i pasqyrave financiare

Të gjitha ndërmarrjet në Kosovë klasifikohen si ndërmarrje mikro, të vogla, të mesme apo të mëdha, nëse i plotësojnë dy nga tre kriteret sipas tabelës në vijim…